Kwaliteitsvloeren
voor een
betaalbare prijs

Algemene voorwaarden Vloerenhalmontfoort

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Vloerenhalmonfoort, gevestigd te Montfoort, hierna te noemen Vloerenhalmontfoort.
3.2 Bijzondere van de voorwaarden van vloerenhalmontfoort afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Mondelinge aanbiedingen door Vloerenhalmontfoort of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt bindend voor opdrachtgever na ondertekenen van de overeenkomst.
3.2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. Vloerenhalmontfoort bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.3 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
3.4 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben. Tevens blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de oppervlakte berekening.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Op alle door Vloerenhalmontfoort verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Vloerenhalmontfoort zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Vloerenhalmontfoort zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Vloerenhalmontfoort binden de laatste niet, voor zover ze door Vloerenhalmontfoort niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Vloerenhalmontfoort om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Vloerenhalmontfoort gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 7 Wijziging van de opdracht
7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, (uitsluitend indien dit expliciet op de order vermeld is) dienen schriftelijk (aangetekend) door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk (aangetekend) aan Vloerenhalmontfoort ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Vloerenhalmontfoort buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 8 Prijzen
8.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
8.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
8.4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

Artikel 9 Aanbetaling
Vloerenhalmontfoort is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 10% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Vloerenhalmontfoort de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 10 Leveringstermijnen
10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Vloerenhalmontfoort schriftelijk (aangetekend) in gebreke te stellen.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Vloerenhalmontfoort zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
10.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
10.4 Indien bestelde langer dan 4 weken dan aangegeven op de overeenkomst in opslag staat, is Vloerenhalmontfoort gerechtigd om € 25,- opslag kosten per week per bestelling in rekening te brengen.

Artikel 11 Vervoer
Bezorging vindt plaats tot waar de vrachtwagen kan komen en uitladen, wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Eventueel retourzendingen zullen tegen de zelfde vergoeding in rekening gebracht worden.

Artikel 12 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Vloerenhalmontfoort is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn
gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf,
houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13.2 Vloerenhalmontfoort is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de kostprijs van het geleverde materiaal, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Vloerenhalmontfoort of van hen, die door Vloerenhalmontfoort te werk zijn gesteld op de aan Vloerenhalmontfoort opgedragen werk(en).
13.3 Vloerenhalmontfoort zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Vloerenhalmontfoort.
13.5 Vloerenhalmontfoort is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

Artikel 14 Reclame
14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Vloerenhalmontfoort terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Vloerenhalmontfoort wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14.2 Vloerenhalmontfoort dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14.3 Indien de reclame naar het oordeel van Vloernhalmontfoort juist is, zal Vloerenhalmontfoort hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen
15.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, breedte, lengte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
15.2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan doorVloerenhalmontfoort doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Garantie
Garantie op de door Vloerenhalmontfoort geleverde en / of door Vloerenhalmontfoort uitgevoerde werken wordt slechts verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Vloerenhal montfoort geleverde materialen en producten dan wel in de door Vloerenhalmontfoort uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Vloerenhalmontfoort geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt
zijn of in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever en / of derden.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vloerenhalmontfoort of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vloerenhalmontfoort, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vloerenhalmontfoort, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17.2 Vloerenhalmontfoort is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Annuleren
18.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vloerenhalmontfoort reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Vloerenhalmontfoort gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Vloerenhalmontfoort als schadeloosstelling verschuldigd zijn 35% van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Vloerenhalmontfoort te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
18.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Vloerenhalmontfoort zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. Eventuele ontstaande incasso kosten zullen op de opdrachtgever verhaald worden.
18.3 Indien overeenkomst ondervoorbehoud van akkoord financiering van woning en of pand tot stand gekomen is, zal de opdrachtgever ten minste 3 offertes van geldverstrekkers welk bij de autoriteit financieel marketen (AFM) geregistreerd staan dienen te overleggen waarna de overeenkomst schriftelijk aan opdracht gever geannuleerd zal worden door Vloerenhalmontfoort.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud
19.1 Zolang Vloerenhalmontfoort geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Vloerenhalmontfoort.
19.2 Vloerenhalmontfoort heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
19.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
20.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Vloerenhalmontfoort ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
20.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Vloerenhalmontfoort heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf.
20.3 Vloerenhalmontfoort is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Vloerenhalmontfoort reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Vloerenhalmontfoort op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 21 Betaling
21.1 Betalingen dienen voor of op het moment van afname en of oplevering te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21.2 Vloernhalmontfoort is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21.3 Vloerenhalmontfoort is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21.5 Uit het enkele feit dat Vloerenhalmontfoort zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Vloernhalmontfoort en of een door Vloerenhalmontfoort aangewezen rechtbank plaats vinden, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Algemene voorwaarden Vloerenhalmontfoort geldend vanaf 01-07-17.3

Adres

Vloerenhal Montfoort
Mosterdmolenweg 5B
3417 XM Montfoort
(E) info@vloerenhalmontfoort.nl
(T) 0348 506 551
(M) 06 1412 9469

Openingstijden